Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyObchodní podmínky I. Základní ustanovení1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 Pivovar Kilián, s.r.o IČ: 10690042 DIČ: CZ10690042 se sídlem: Nad Kolčavkou 907/8, Libeň, 190 00 Praha 9 zapsané u Městského soudu v Praze, C 346425     email: pivovarkilian@gmail.com telefon: 603203100 www: pivovarkilianshop.cz
(dále jen „prodávající“)2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci svépodnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného nawebové stránce dostupné na internetové adrese pivovarkilianshop.cz (dále je „internetovýobchod“).3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání vkupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. II. Informace o zboží a cenách1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsouuvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetnědaně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže totozboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají vplatnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovenínevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativníhocharakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením adodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené vinternetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Českérepubliky.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající skupujícím jinak. III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradíkupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci vinternetovém obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které doobjednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLATOBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři apotvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdrženíobjednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení jeautomatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodnípodmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně poobdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovouadresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřenapotvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašlekupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje zanový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícíhoo přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodníchpodmínkách.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující můžezrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchtoobchodních podmínkách.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zbožív internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodatkupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zaslánoautomatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávajícíinformuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovouadresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy akupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovouadresu prodávajícího. IV. Zákaznický účet1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupujícípřistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádětobjednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správněa pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávánízboží jsou prodávajícím považovány za správné.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující jepovinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznickéhoúčtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelskýúčet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchtoobchodních podmínek.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnouúdržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V. Platební podmínky a dodání zboží1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupujícíuhradit následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 60320399/5500vedeného u Raiffeisenbank Česká republika. platební kartou při osobním odběru v provozovně.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s baleníma dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupnícenou i náklady spojené s dodáním zboží.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostníplatby je kupní cena splatná v den uzavření kupní smlouvy.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušnéhoposkytovatele elektronických plateb.[S16] 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikempřipsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jepovinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku paknejpozději do 48 hodin8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, osobním odběrem v provozovně prodávajícího9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny vobjednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravysmluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečnénáklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straněkupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno vobjednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a vpřípadě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalusvědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán naemailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetněnákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškozeníči ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy mělkupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.15. Vzhledem k povaze zboží, které je určeno osobám starším 18 let, je kurýr přepravníspolečnosti osobou oprávněnou ke kontrole dokladu totožnosti, pokud má pochybnosti o věkupříjemce zásilky.  VI. Odstoupení od smlouvy1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, máprávo od kupní smlouvy odstoupit.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několikdruhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelnáopakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovnýmsouhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající předuzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo naodstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhunezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty proodstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnůa jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůliprodávajícího, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jehoosobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodánínenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,pokud porušil jejich původní obal, dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodáns předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty proodstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělilkupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupeníve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení odsmlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovounebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávajícípotvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ododstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zbožíprodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvykloupoštovní cestou.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnůod odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něhopřijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jinýmzpůsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátíprodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenémuzpůsobu dodání zboží.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžníprostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímuodeslal.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li tomožné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněnjednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebodovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresyuvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvyvšechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. VII. Práva z vadného plnění1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícíodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takovévlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekávals ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterémuse zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovujepožadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvajípovinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která sevyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě vsouladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí seustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude pourčitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-likupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plněníani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zbožíprodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zbožízpůsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání neboopotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo zvadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,anebo pokud vadu sám kupující způsobil.5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad poopravě, při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavřenísmlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by totoporušení předvídala.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vaduodstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenouslevu z kupní ceny.9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnouzávadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně třivady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zbožínebo odstoupit od smlouvy.10. Při uplatněn�� reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, kteráse ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvyvčas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupujícípožadovat vrácení kupní ceny v plné výši.12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sámzpůsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamacemožné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydatpísemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob
vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodněnízamítnutí reklamace.15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případechdo tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku čislužby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí býtvyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávajícís kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatnéporušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatněníreklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadnéhoplnění) prodávajícímu.16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, ževěc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladůvzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnitve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusípřiznat.19. Volbu způsobu reklamace má kupující.20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele.21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravujereklamační řád prodávajícího. VIII. Doručování1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovatprostřednictvím elektronické pošty.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchtoobchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresuuvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. IX. Osobní údaje1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi takzacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobemnež za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou býtzasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tatosdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykolivjednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodnímsdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavřeníposlední smlouvy mezi smluvními stranami.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobníchúdajů ZDE 
X. Mimosoudní řešení sporů1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodníinspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetováadresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetovéadrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím akupujícím z kupní smlouvy.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešeníspotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskoukontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekcevykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele. XI. Závěrečná ustanovení1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokudvztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah seřídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecnězávazných právních předpisů.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smysluustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetněrozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náležíprodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejichčást bez souhlasu prodávajícího.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob dointernetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí přivyužívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jehoprovoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnitneoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořícíinternetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovýmzpůsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2občanského zákoníku.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronicképodobě a není přístupná.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2022.

Zpět do obchodu