Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajůPodmínky ochrany osobních údajů I. Základní ustanovení1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánímosobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pivovar Kilián,s.r.o. IČ 10690042 se sídlem Nad Kolčavkou 907/8, Praha 9, 190 00 (dále jen:„správce“).2. Kontaktní údaje správce jsouAdresa: Nad Kolčavkou 907/8, Praha 9, 190 00Email: pivovarkilianshop@gmail.comTelefon: 6032031003. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované neboidentifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jedenči více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Kontaktními údaji pověřence jsou: II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné proplnění smlouvy.III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některýchslužbách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zbožínebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících zesmluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadoványosobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno aadresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem prouzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možnésmlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímurozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůjvýslovný souhlas.IV. Doba uchovávání údajů1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvníhovztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů(po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účelymarketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základěsouhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti sprovozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimoEU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsouposkytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. VI. Vaše práva1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracovánídle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresunebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření kzabezpečení osobních údajů.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišťosobních údajů v listinné podobě, zejména …3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII. Závěrečná ustanovení1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, žejste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahupřijímáte.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvíminternetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a spodmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochranyosobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašlenovou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2022.

Zpět do obchodu